Mazo un mikro komersantu apmācības

Projekta nosaukums: Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā

Realizācijas periods: 2017. – 2020. g.

Finansējums: Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonds (ERAF)

Mērķa auditorija: mazo un mikro uzņēmumu darbinieki

Projekta mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādējādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.

No 2017. gada līdz 2020. gadam sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) un AS „Datorzinību centrs” mācību centrs LatInSoft realizē projektu (Nr. 1.2.2.3/16/I/002) „Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”, kas tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros (līgums ar DZC Nr. APM-23/03/2017-LIS), kura ietvaros tiek veikta apmācība un dažādi izglītojošie  semināri mazo un mikro uzņēmumu darbiniekiem.

Projekta laikā tiek īstenota apmācība šādos tematiskajos blokos (katrā no blokiem ietilpst vairāk kā 10 programmas):

  • Digitālās tehnoloģijas;
  • Uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija;
  • Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai. Plānoto moduļveidīgo praktisko apmācību mērķis ir nodrošināt MMU darbiniekiem iespēju izmēģināt jaunus IKT rīkus un tehnoloģijas, mācoties nelielas grupas un saņemt pieredzējušu pasniedzēju atbalstu.

Praktiskie uzdevumi tiek pielāgoti uzņēmumu reālam darba situācijām, tādējādi veicinot dalībnieku izpratni par to, kā jaunās tehnoloģijas un rīki varēs uzlabot uzņēmuma iekšējos procesus, efektivizēt produktu un pakalpojumu ražošanu, ieviest e-komercijas risinājumus, atrast jaunus tirgus, uzlabot produktivitāti un konkurētspēju.

Katram apmācības modulim tika izveidota e-vides vietne ar papildus tehnoloģiju un rīku ieviešanas scenāriju aprakstiem, praktiskajiem uzdevumiem iegūto prasmju nostiprināšanai, ka ari tiks nodrošināta iespēja saņemt konsultācijas un atbildes no apmācību sniedzēju pasniedzējiem, dalīties labās prakses pieredzē ar citiem komersantiem.

Vairāk informācijas par projektu un tā rezultātiem MMU projekta mājas lapā.

Autors: