Mācību centrs LatInSoft

Mācību centrs „LatInSoft” – LR izglītības un zinātnes ministrijas licencēta un akreditēta mācību iestāde, kas tika dibināta 1993.gadā. No izveidošanas brīža tā veiksmīgi darbojas izglītības pakalpojumu tirgū un ir viena no vadošajām mācību iestādēm, kas specializējas profesionālās apmācības, neformālās izglītības un speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas jomā tādos aktuālos virzienos kā informāciju tehnoloģijas, grāmatvedības uzskaite, lietvedība un svešvalodas.

Kopš dibināšanas brīža mācību centrā apmācību ir izgājuši vairāk nekā 10 000 cilvēku. Tikai pēdējo 3 gadu laikā tika apmācīti vairāk nekā 2000 cilvēku, no kuriem ap 1000 cilvēku bija dažādu reģiona uzņēmumu darbinieki, ap 600 – bezdarbnieki un darba meklētāji, kā arī ap 400 ārvalstu pilsoņu. Par vispopulārāko apmācību virzienu palika informāciju komunikācijas tehnoloģijas.

  • Kopš 1993. gada LatInSoft mācību centrs sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūru bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības jomā. Šobrīd tiek realizēti projekti „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” un „Jauniešu garantijas”. Projektu mērķis ir veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju, tai skaitā arī jauniešu bezdarbnieku, konkurētspēju darba tirgū, sniedzot viņiem atbalstu profesionālai apmācībai, pārkvalifikācijai, kvalifikācijas paaugstināšanai un neformālās izglītības ieguvei. No 2010. līdz 2014. gadam tika realizēts arī mūžizglītības projekts bezdarba riskam pakļauto strādājošo personu apmācībai.
  • 2004. gadā mācību centrs LatInSoft sāka īstenot krievu valodas apmācības programmas ārzemniekiem – Learn Russian in the European Union.
  • 2007. gadā LatInSoft mācību centrs ieguva sertificēta “Microsoft Unlimited Potential” mācību centra statusu. Tas ļauj visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no vecuma un spējām apgūt jaunas datortehnoloģijas vai papildināt jau esošās zināšanas pēc, saskaņā ar starptautiskiem standartiem izstrādātās, mācību programmas „Unlimited Potential”.
  • Sākot ar 2008. gadu LatInSoft mācību centrs ir sertificēts saskaņā ar kvalitātes vadības standartu ISO 9001:2008 profesionālās pieaugušo apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas jomās, kas garantē mūsu izglītības pakalpojumu kvalitāti.
  • Mācību centrs LatInSoft ir arī Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas (LIKTA) biedrs, kas sniedz iespēju ņemt aktīvu dalību informācijas sabiedrības attīstībā Latvijā un jomās, kas saistītas ar izglītības un informācijas tehnoloģiju jautājumiem. No 2012. gada līdz 2015. gadam sadarbībā ar LIKTA mācību centrs realizēja projektu „Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai”, kura ietvaros tika īstenota apmācība un dažādi izglītojošie semināri mazo un mikro uzņēmumu darbiniekiem.
  • No 2014. gada līdz 2016. gadam sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu LatInSoft mācību centrs īstenoja Latvijas valsts budžeta finansētu programmu „Latviešu valodas apguve”, kas ļāva pieaugušajiem Latvijas iedzīvotājiem, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus, paaugstināt savas latviešu valodas zināšanas.
  • No 2017. līdz 2020. gada 31. decembrim LatInSoft mācību centrs sadarbībā ar LIKTA un AS „Datorzinību centrs” realizē projektu „Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”, kura ietvaros tiek īstenota apmācība un dažādi izglītojošie semināri mazo un mikro uzņēmumu darbiniekiem.
  • Līdz 2021. gada 31. decembrim turpinās sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru kārtējā plānošanas perioda ietvaros bezdarbnieku apmācības jomā.

LatInSoft pamatdarbība, kas ir saistīta ar informāciju tehnoloģijām, un Microsoft Partner statuss nodrošina mācību centru LatInSoft ar augsta līmeņa tehnisko aprīkojumu un jaunāko programmnodrošinājumu. Tāpat arī mācību procesā tiek izmantota datorklases vadības programmatūra Netop, kas palielina apmācības efektivitāti un kvalitāti.

LatInSoft Microsoft партнерNetop logo

Pateicoties rūpīgai personāla atlasei ar lielu pieredzi pieaugušo apmācībā, veiksmīgi izstrādātām programmām, mūsdienīgiem mācību līdzekļiem un uzmanīgai attieksmei pret katru klientu, LatInSoft mācību centrs ir pelnīti iekarojis popularitāti.

Dokumenti